ارکستر

تیر 7, 1399

ارکستر را بشناسیم ؟

ارکستر به مجموعه ای از نوازندگان سازهای بادی چوبی، بادی برنجی، سازهای زهی، سازهای کوبه ای و سازهای کلید دار که گرد هم می آیند تا قطعه ای را که برای این مجموعه به صورت هماهنگ ساخته شده است را بنوازند.